28 Apr '17, 8pm

DIY Konstrukcje :: Inteligentny automat schodowy

DIY Konstrukcje :: Inteligentny automat schodowy

http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3309757&highlight= znajduje siê opis powielacza czasu automatu schodowego. Obieca³em tam, ¿e na bazie tamtego uk³adu opracujê „inteligentny” automat schodowy, i oto jest . Jego „inteligentno¶æ” jest zawarta w za³o¿eniach do projektu: 1. Ma byæ pod³±czony równolegle do przycisków o¶wietlenia, najlepiej w jednym z nich, 2. Ma byæ zasilany z obwodu przycisków i nie wymagaæ przeróbki instalacji (poza odpiêciem istniej±cego automatu schodowego), 3. Musi mieæ mo¿liwo¶æ ³atwego ustawiania czasu ¶wiecenia, 4. Musi pozwalaæ na za³±czenie i wy³±czenie o¶wietlenia na sta³e, 5. Musi regenerowaæ czas ¶wiecenia (po wci¶niêciu dowolnego przycisku czas jest odmierzany od nowa (ta funkcja zastêpuje wspomniany na wstêpie powielacz.), 6. Musi powiadomiæ migniêciem odmierzenie czasu i podtrzymaæ ¶wiecenie jeszcze przez ok. 15 sek. 7. Powinien m...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335484.html#16443220

Tweets

#DIY Konstrukcje Przetwornik 0-10V / 4-20mA lub 0-5V / 4-20mA

#DIY Konstrukcje Przetwornik 0-10V / 4-20mA lub...

elektroda.pl 30 Apr '17, 6am

Opisany poni¿ej przetwornik napiêcie/pr±d zbudowany zosta³ w oparciu o specjalizowany uk³ad Analog Devices AD694JN. W zasa...