06 Aug '17, 6pm

DIY Zagranica :: Drukowanie drukarką laserową na laminacie https://t.co/p8EXicU1VH

Pozwolê siê nie zgodziæ Otó¿ jak przygl±dniesz siê dobrze, wcale nie jest prosty laminat. Dodatkowo ma ta¶mê (od czo³a p³ytki) zabezpieczaj±c± przed zarysowaniem bêbna ¶wiat³oczu³ego. Testuj±c t± metodê (wykona³em oko³o 30 druków) z zadowoleniem mogê powiedzieæ odno¶nie tego, ¿e: - ta¶ma (zwyk³a izolacyjna) zabezpiecza bêben przed zarysowaniami, wiêc trwa³o¶æ wygl±da na t± chwilê dobrze - maj±c idealnie wyszlifowan± p³aszczyznê (papier wodny chyba 1500 lub 1800)toner w niektórych miejscach siê odrywa³, wiêc "poszarpa³em" mied¼ papierem ~400(taki na g±bce), ale równie¿ czasem toner nie uk³ada siê idealnie równo(dok³adne wyszlifowanie ma ma³e znaczenie) -decyduj±ce znaczenie ma przygotowanie p³ytki a dok³adniej odt³uszczanie podpowiem tylko, ¿e przez przypadek znalaz³em ¶rodek, dziêki czemu toner k³adzie siê idealnie a mo¿na by rzec jest "t³usty" Z jego pomoc± de facto by³a ...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3366104.html#16628450

Tweets

@GabiPie1 @Nuleczka2 Wystawione w Royal British Columbia Museum w Victorii na wyspie Vancouver

@GabiPie1 @Nuleczka2 Wystawione w Royal British...

cleanmpg.com 07 Aug '17, 5am

Esso gave out four Oldsmobile Toronados customized by George Barris in 1967; now, one will be on display in Victoria One o...