Elektroda.pl
#23

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Pamie EPROM vs Soce. - elektroda.pl

  elektroda.pl 13 Aug '16, 8pm

  Dawno dawno temu w urz±dzeniach dane tylko do odczytu by³y przechowywane w pamiêciach EPROM. Tego typu pamiêci by³y programowane elektrycznie natomiast kasowane promieniowaniem UV. Kasowanie by³o mo¿liwe dziêki okienku kwarcowemu w obudowie (istnia³y te¿ tañsze jednokrotnie programowa...

 • Pomys na zagospodarowanie czarnobylskiej zony - fotowoltaika.

  elektroda.pl 06 Aug '16, 8pm

  Zamkniête obszary, które nie nadaj± siê do zamieszkania po katastrofie elektrowni j±drowej w Czarnobylu, mog± w przysz³o¶ci zostaæ zagospodarowane w ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej. W okolicy planowanej inwestycji znajduje siê infrastruktura przesy³owa pozwalaj±ca na integrac...

 • Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

  Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10 - elektroda.pl

  elektroda.pl 24 Jul '16, 10am

  Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o nazwie kodowej NUC6CAYS. Sercem komputera ma byæ jeden z uk³adów Celeron serii Jxxx (Apollo Lake). NUC6CAYS sprzedawany bêdzie z fabrycznie zainstalowanym systemem Wi...

 • Naukowcy opracowali bateri, ktra znika po wykorzystaniu - elektroda.pl

  elektroda.pl 06 Aug '16, 2pm

  Urz±dzenia elektroniczne, które po zakoñczeniu swojej pracy ulegaj± zniszczeniu znale¼æ mog± wiele zastosowañ: w technologii militarnej mo¿na by je umieszczaæ za liniami wroga, bez ryzyka, ¿e przejmie on technologiê, w medycynie oszczêdzi³yby pacjentom dodatkowych zabiegów zwi±zanych ...

 • Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdów latających i robotów https://t.co/wETKNwXjl0

  Gateworks Ventana GW5530 - komputer do budowy pojazdw latajcych i robotw

  elektroda.pl 24 Jul '16, 12pm

  Firma Gateworks wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy, nale¿±cy do pi±tej genearcji serii Ventana i stworzony z my¶l± o budowie bezza³ogowych statków powietrzynch (UAV i MAV) model jednop³ytkowego komputera o nazwie kodowej GW5530. Sercem komputera jest uk³ad i.MX6D firmy Freescale integruj±c...

 • Newsy :: ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi płytka prototypowa wielkości monety https://t.co/7KhfQsxp2z

  ArduCAM COM - zgodna z Raspberry Pi pytka prototypowa wielkoci monety

  elektroda.pl 23 Jul '16, 3pm

  Firma ArduCAM zaprezentowa³a prototyp nowego modelu p³ytki prototypowej o nazwie roboczej COM. Sercem p³ytki jest ten sam co w Raspberry Pi uk³ad BCM2835 firmy Broadcom integruj±cy w sobie, taktowany czêstotliwo¶ci± 700MHz, jednordzeniowy procesor ARM typu ARM11 z procesorem graficzny...

 • Prosty Sterownik Centralnego Ogrzewania - elektroda.pl

  elektroda.pl 23 Jul '16, 1pm

  Konstrukcja ok jedyne do czego siê przyczepiê ( mam nadzieje ¿e nie bêdziesz mia³ mi tego za z³e ) brak gasików rc przy triakach, w ostatni± zimê w moim sterowniku bole¶nie siê o tym przekona³em ¿e gasiki s± BARDZO potrzebne. Po prostu triak w³±czy³ siê a po "zgaszeniu" diody w opto-t...

 • Perfectron SR10M - komputer o zakresie temperatur pracy od -40 do 70 C

  elektroda.pl 23 Jul '16, 10am

  Firma Perfectron zaprezentowa³a nowy, nale¿±cy do serii Stackrack i stworzony z my¶l± o zastosowaniach przemys³owych i militarnych, model komputera typu SFF o nazwie kodowej SR10M. Konstrukcja komputera oparta zosta³a o p³ytê OXY5737A w formacie EBX. Sercem komputera jest procesor Cor...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa