Elektroda.pl
#21

elektroda.pl - elektronika, schematy, forum, naprawa, usterki, porady ...

Międzynarodowy portal elektroniczny udostępniający bogate zasoby z dziedziny elektroniki oraz forum dyskusyjne.

Link: elektroda.pl

 • Raspberry Pi w monitorach wielkoformatowych NEC. - elektroda.pl

  elektroda.pl 23 Oct '16, 11am

  Dziêki wspó³pracy producenta wy¶wietlaczy NEC oraz producenta Raspberry Pi od stycznia 2017 roku planowana jest dostêpno¶æ wy¶wietlaczy wielkoformatowych NEC z serii P oraz V umo¿liwiaj±cych integracjê z Raspberry Pi. Modu³ RPi bêdzie kompatybilny z wy¶wietlaczami 40″, 48″, 55″ oraz w...

 • Gumstix Nodana 96BCE - pyta bazowa dla moduw Joule zgodna z 96Boards

  elektroda.pl 15 Oct '16, 12pm

  Firma Gumstix zapowiedzia³a wprowadzenie do sprzeda¿y p³yty bazowej o nazwie Nodana 96BCE. P³yta powsta³a z my¶l± o wspó³pracy z modu³ami serii Joule firmy Intel, takimi jak 570x. Sercem modu³u Joule 570x jest uk³ad Atom T5700 integruj±cy w sobie, taktowany czêstotliwo¶ci± 1,7 (2,4 w ...

 • Nowe pytki rozwojowe, na jakie warto zwrci uwag.

  elektroda.pl 09 Oct '16, 6pm

  rok temu pisali¶my na Elektrodzie o zaawansowanych pracach firmy Espressif nad nastêpc± ESP8266 - uk³adem ESP32. Uk³ad ten to zintegrowany SoC, zawieraj±cy w sobie oprócz ca³kiem rozs±dnego procesora tak¿e kompletny nadajnik WiFi oraz Bluetooth Low Energy. Na pocz±tku wrze¶nia ES32 tr...

 • Sieci GSM 5G jeszcze w powijakach - jakie s perspektywy?

  elektroda.pl 09 Oct '16, 6pm

  Na spotkaniu grupy 3GPP niedawno omawiany i ustalany by³ zarys nowego standardu telefonii komórkowej - 5G. Jak informuje jeden z in¿ynierów firmy Qorvo, bior±cej udzia³ w tym spotkaniu, technologia ta jest na bardzo wstêpnym etapie. Wiele ¼róde³ twierdzi jednakowo¿, ¿e na przysz³y rok...

 • DIY Akustyka :: Mały wzmacniacz stereo w klasie D https://t.co/1GG74FTmth

  May wzmacniacz stereo w klasie D - elektroda.pl

  elektroda.pl 09 Oct '16, 12pm

  Konstrukcja powsta³a g³ównie z chêci pomajsterkowania, dodatkowo chcia³em stworzyæ "wie¿ê" sprzêtu audio do komputera. Wcze¶niej w takim samym wzornictwie powsta³ wzmacniacz s³uchawkowy. Mia³em w szparga³ach dwa modu³y zmostkowanego wzmacniacza w klasie D TPA3118. Kosztuj± 22z³ za szt...

 • DIY Zagranica :: Elektryczny Fiat 126p Bis

  Elektryczny Fiat 126p Bis - elektroda.pl

  elektroda.pl 08 Oct '16, 5pm

  Projekt poni¿ej opisuje konwersjê samochodu spalinowego na elektryczny. Nie by³oby w nim nic wyj±tkowego, gdyby nie sam pojazd. Autor do konstrukcji swojej konwersji wybra³ niedrogi samochód, dostêpny na rynku za oko³o 1000 dolarów w ca³ym bloku wschodnim - Fiat 126p bis. Przerabiany ...

 • Pamie EPROM vs Soce. - elektroda.pl

  elektroda.pl 13 Aug '16, 8pm

  Dawno dawno temu w urz±dzeniach dane tylko do odczytu by³y przechowywane w pamiêciach EPROM. Tego typu pamiêci by³y programowane elektrycznie natomiast kasowane promieniowaniem UV. Kasowanie by³o mo¿liwe dziêki okienku kwarcowemu w obudowie (istnia³y te¿ tañsze jednokrotnie programowa...

 • Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10

  Intel NUC6CAYS - komputer SFF z Apollo Lake i Windows 10 - elektroda.pl

  elektroda.pl 24 Jul '16, 10am

  Intel zapowiedzia³ wprowadzenie do sprzeda¿y nowego, nale¿±cego do serii NUC modelu komputera stacjonarnego typu SFF o nazwie kodowej NUC6CAYS. Sercem komputera ma byæ jeden z uk³adów Celeron serii Jxxx (Apollo Lake). NUC6CAYS sprzedawany bêdzie z fabrycznie zainstalowanym systemem Wi...

Related

elenota.pl
Elenota.pl - Ponad 162,000 dokumentacji online
majsterkowo.pl
Fajne pomysły i ciekawe poradniki, zrób to sam, jak to zrobić ...
telewizor.eu
Telewizory LCD, LED i plazmowe
forbot.pl
Forbot.pl: Robotyka - poradniki i artykuły dla każdego robotyka!
mikrokontrolery.net
mikrokontrolery.net - wszystko o mikrokontrolerach ...
trzepak.pl
Trzepak.pl • Strona główna forum
elektronikab2b.pl
Elektronika - Elektronik - ElektronikaB2B - Portal branżowy dla ...
fonar.com.pl
Fonar audio retro
elektroinstalacje.info
ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum ...
serwis-elektroniki.com.pl
SERWIS ELEKTRONIKI
torch.pl
Torch.pl - tam, gdzie idą latarki
cyfronika.com.pl
Cyfronika
piloty.republika.pl
Pilot uniwersalny - instrukcje obsługi i tabele kodów.
cnc.info.pl
CNC FORUM - cnc.info.pl :: Strona Główna
gadzetomania.pl
Gadżetomania.pl - informacje, komentarze, opinie
elektronikasamochodowa.net
Forum Elektronika Samochodowa