23 Jul '16, 12am

Czy światowe zamówienia na urządzenia elektroniczne mrugają w rytm żarówki? https://t.co/BJGpuZBifA

Czy światowe zamówienia na urządzenia elektroniczne mrugają w rytm żarówki? https://t.co/BJGpuZBifA

Fizycy z University of Adelaide, we wspó³pracy z niemieckimi ekonomistami, odkryli, ¿e rytm zamówieñ na ¶wiatowej gie³dzie urz±dzeñ elektronicznych opisaæ mo¿na takim samym aparatem matematycznym, jak czas ¿ycia zwyk³ej ¿arówki. To zagadkowe odkrycie jest pierwszym, bardzo wa¿nym krokiem do odkrycia mechanizmów, jakie wykorzystaæ mo¿na do matematycznego opisu rytmu gie³dy, a co za tym idzie mechanizmów prowadz±cych do m.in. krachów. Badacze z University of Adelaide zanalizowali czasy zamówieñ i ich anulowania dla wielu milionów transakcji kupna i sprzeda¿y dla siedmiu ró¿nych gie³d urz±dzeñ elektronicznych notowanych na Gie³dzie Papierów Warto¶ciowych w Londynie (London Stock Exchange), jakie zrealizowane zosta³y w czasie czterech miesiêcy. Siedem gie³d wybranych zosta³o tak, aby stanowi³y reprezentatywn± próbê rynku hurtowego urz±dzeñ elektronicznych. Gie³dy te rozci±ga³y...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229074.html#15824664

Tweets