23 Jul '16, 1pm

#DIY Konstrukcje Prosty Sterownik Centralnego Ogrzewania

Konstrukcja ok jedyne do czego siê przyczepiê ( mam nadzieje ¿e nie bêdziesz mia³ mi tego za z³e ) brak gasików rc przy triakach, w ostatni± zimê w moim sterowniku bole¶nie siê o tym przekona³em ¿e gasiki s± BARDZO potrzebne. Po prostu triak w³±czy³ siê a po "zgaszeniu" diody w opto-triaku triak dalej przewodzi³ ( dmuchawa dalej pracowa³a ); dopiero po dodaniu RC wszystko by³o ok. Druga sprawa jak sterujesz wentylatorem - opto-triaki masz w³±czane w "zerze". Po za tym du¿y plus za zastosowanie potencjometrów kiedy¶ te¿ nad tym my¶la³em ale jako¶ tak wysz³o ¿e dalej przyciski, je¶li ustawisz temperaturê potencjometrem nie "p³ywa" ona z czasem?. Proponujê Ci dodaæ dodatkowe zabezpieczenie - termistor na 85 stopni który fizycznie wy³±cza dmuchawê.

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3229193.html#15825327

Tweets