22 Apr '17, 6am

Czy obserwujemy erę końca krzemu a może i elektroniki jaką znamy ? https://t.co/8BllmJlJlZ

Chcê poruszyæ temat który jest zasadniczo nie obecny w mediach (stronach etc. ...). A jest ni± koniec ery krzemu. Tak, wg mnie obserwujemy w³a¶nie koniec epoki krzemu mo¿e jeszcze nie jest to kryzys, ale powoli widaæ pierwsze problemy z postêpem technologicznym, a mówiê tu szczególnie o kolejnych etapach rozmiarów technologicznych. Obserwujê od oko³o roku problemy Intela (a to by³ i jest lider) w wprowadzaniu kolejnych rozmiarów technologicznych. O ile jeszcze 14 nm przesz³o prawie bez problemów (mo¿na siê doszukiwaæ kilkumiesiêcznego opó¼nienia) o tyle 10 nm rzuci³o k³ody pod nogi Intelowi. Mamy ju¿ ponad roczne opó¼nienie. O ile jeszcze rok temu RoadMap Intela nie wykazywa³ wiêkszych zawirowañ o tyle obecnie nie znajdziemy aktualnego. Procesory Coffee Lake pierwotnie mia³y byæ produkowane w 10 nm nic o tym nie s³ychaæ, oczywi¶cie pojawiaj± sie nie¶mia³e przemruki, ¿e tak...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3332949.html#16427831

Tweets