22 Apr '17, 9am

Wideoporadniki Dlaczego pamięci EEPROM są jeszcze stosowane? https://t.co/onEBhdpuBW

Microchip udostêpni³ na swoim kanale YT film porównuj±cy pamiêci EEPROM i NOR Flash. Z materia³u mo¿na siê dowiedzieæ jakie s± ró¿nice w budowie obu rodzajów pamiêci, oraz jakie s± zalety i wady obu rozwi±zañ, w jakich zastosowaniach warto wykorzystaæ EEPROM a w jakich NOR Flash. Link ¬ród³o: https://www.youtube.com/watch?v=yLyQRtybfhc Translate post from polish to english See also: 18.04.2017 "RFID" - karty bezstykowe #23 edu elektroda.pl 27.03.2017 IoT - TI Wi-Fi SensorTag - #22 edu elektroda.pl 13.03.2017 Sieæ sensoryczna IoT monitoruj±ca smog - rozmowa z Orange Polska. 03.03.2017 LoRa bezprzewodowa ³±czno¶æ dla IoT - wdro¿enie Etteplan we Wroc³awiu. 03.10.2016 Sterowanie - #16 edu elektroda.pl

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3333022.html#16428266

Tweets