22 Apr '17, 12pm

DIY Konstrukcje :: Konwerter PWM -> analog -> WS281x

DIY Konstrukcje :: Konwerter PWM -> analog -> WS281x

Ekosystem MiLight zawiera 3 podstawowe piloty: 1. Mono / CCT - regulacja jasno¶ci i temperatury ¶wiat³a bia³ego 2. RGB / RGBW - wybór odcienia i jasno¶ci (bez nasycenia) lub jasno¶ci ¶wiat³a bia³ego 3. RGB + CCT - wybór temperatury i jasno¶ci ¶wiat³a bia³ego lub odcienia i jasno¶ci RGB lub mo¿liwo¶æ miksowania bia³y + RGB. Ka¿dy pilot ma dedykowane odbiorniki (sterownik ta¶m LED i ¿arówki) jednak pewne kombinacje pomiêdzy sterownikiem a pilotem s± dozwolone. O ile odbiorniki RGB+CCT dzia³aj± wy³±cznie z pilotem 3, to eksperymenty pokazuj± ¿e odbiorniki RGB i RGBW bezproblemowo dzia³aj± z pilotami 2 i 3, a pilot 3 daje znacznie wiêksze mo¿liwo¶ci sterowania ni¿ dedykowany pilot 2. Poniewa¿ ceny obu pilotów s± zbli¿one, wybra³em pilot który daje wiêksze mo¿liwo¶ci.

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3333066.html#16428491

Tweets