29 Apr '17, 6am

Powerbank zasilany LPG - eZelleron kraftwerk

Rozumie wasze pytania i niepewno¶æ co do tej nowinki ale na odpowiedzi trzeba bêdzie poczekaæ do wypuszczenia urz±dzenia na rynek. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy sprzêt ma wady i zalety w tym wypadku niew±tpliw± zalet± jest mo¿liwo¶æ kupienia zapasu gazu i w jakim¶ surwiwalu czy podró¿y gdzie trudno o elektryczno¶æ obêdziemy siê bez przys³owiowego gniazdka do¶æ d³ugo. Tradycyjne powerbanki uzale¿nione s± od gniazdka i dlatego producenci winduj± pojemno¶ci 20tys. mAh. Zaraz kto¶ powie, ¿e s± powerbanki z ogniwem s³onecznym tylko proszê sprawdziæ ile trzeba czasu i dobrego o¶wietlenia aby taki na³adowaæ. Ja uwa¿am taki pomys³ jako krok w dobr± stronê a co z niego wyjdzie zobaczymy po pierwszych testach

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335520.html#16443414

Tweets