30 Apr '17, 6am

#DIY Konstrukcje Przetwornik 0-10V / 4-20mA lub 0-5V / 4-20mA

#DIY Konstrukcje Przetwornik 0-10V / 4-20mA lub 0-5V / 4-20mA

Opisany poni¿ej przetwornik napiêcie/pr±d zbudowany zosta³ w oparciu o specjalizowany uk³ad Analog Devices AD694JN. W zasadzie jego podstawowa aplikacja nie wymaga dodatkowych zewnêtrznych elementów, ale po dodaniu kilku, mo¿na np. dokonaæ dok³adnej kalibracji czy uzyskaæ informacjê o przerwie w pêtli pr±dowej. Uk³ad mo¿e byæ zasilany napiêciem 18-35 VDC, które obni¿one jest stabilizatorem do 15V. Warto¶æ minimalna zasilania dla napiêcia wej¶ciowego 0-10V to 12,5V. Na wej¶ciu zasilania warto dodaæ zabezpieczenie np. transil dwukierunkowy (w prototypie jest zwyk³a dioda). Wej¶cie napiêciowe równie¿ warto zabezpieczyæ np. przed podaniem napiêcia spoza zakresu np. diodami schottky'ego D5, D6, poddaæ filtracji R2, C7 (niewykorzystane w prototypie). Mo¿na równie¿ zastosowaæ C6, szczegó³y w nocie. Elementy R4, P1 oraz R5, P2 odpowiadaj± za kalibracjê 4mA i 20mA. W modelu bez kal...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3335836.html#16445176

Tweets

DIY Konstrukcje :: Inteligentny automat schodowy

DIY Konstrukcje :: Inteligentny automat schodowy

elektroda.pl 28 Apr '17, 8pm

http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3309757&highlight= znajduje siê opis powielacza czasu automatu schodowego...