30 Jul '17, 5pm

Artila RIO-2014PG - moduł z Atmel SAM4E16E, RS485, 1-Wire i FreeRTOS https://t.co/RqM1x2W2aW

RIO-2014PG to nowy model modu³u SOM firmy Artila Electronics. Sercem modu³u jest uk³ad uk³ad SAM4E16E firmy Atmel, integruj±cy w sobie jednordzeniowy, taktowany czêstotliwo¶ci± 120MHz procesor ARM typu Cortex-M4. Modu³ pracuje pod kontrol± systemu FreeRTOS. Do dyspozycji u¿ytkownika jest 128KB pamiêci SRAM, 1MB pamiêci NAND (flash) (zintegrowane w uk³adzie SAM4E16E) i 2MB pamiêci SPI (flash) (zewnêtrznej). Modu³ posiada wyprowadzenia interfejsów, takich jak: Ethernet, UART (RS485), DIO (4 optoizolowane wej¶cia), 1-Wire (2 kana³y) i ADC (4 wej¶cia) oraz 2 wyj¶cia przeka¼nikowe. Oprócz tego na p³ytce modu³u znajduje siê z³±cze karty pamiêci typu micro SD. Wymiary modu³u wynosz± 115 x 121 x 43 mm. Waga - 242 gramy. Modu³ wymaga zasilania napiêciem mieszcz±cym siê w zakresie od 9 do 48 V. Typowy pobór pr±du nie zosta³ podany. Modu³ pracowaæ mo¿e w temperaturze od 0 do 70 °C. W...

Full article: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3364113.html#16616760

Tweets

Newsy :: Advantech UNO-2484G - pasywnie chłodzo...

elektroda.pl 29 Jul '17, 3pm

UNO-2484G to nowy model przemys³owego komputera tajwañskiej firmy Advantech. Komputer wystêpuje w trzech wariantach z proc...

Untied shoe? No problem for @DonavanBrazier who...

letsrun.com 05 Aug '17, 12pm

RE: Official 2017 Worlds Day 2 Discussion Thread 8/5/2017 6:27AM - in reply to rupp-certified saladbra wejo co-founder Rep...